Lớp học giúp học sinh tương tác trực tiếp với giáo viên.